image_1

Artline permanente marker '400XF' wit 2,3 mm

 • Korte droogtijd
 • Vochtbestendig
 • Vervaagt niet
 • Totaal ondoorschijnend, ook op transparante of sombere oppervlaktes

Toon specificaties
Productomschrijving

Deze Artline permanente marker is een markeerstift met lakachtige pigmentinkt en is xyleenvrij. Hij is geschikt om te gebruiken op alle soorten oppervlakten.

EAN: 5410631060611

Specificaties
 • Breedte punt
  2,3 mm
 • Punt
  konisch
 • Toepassing
  Intérieur et extérieur
 • Kleur
  Wit
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: ##what to do##. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. In geval van brand: blussen met dry chemical powder, form or carbon dioxide. Na het werken met dit product hands grondig wassen.

Alternatieven