image_1

Artline permanente marker '100N' zwart 7,5-12 mm

 • Beantwoord aan de Europese normen (CE)
 • Vochtbestendig
 • Lichaam uit metaal

Toon specificaties
Productomschrijving

Deze Artline marker is geschikt voor permanente markeringen op alle soorten oppervlakten.

EAN: 5410631060055

Specificaties
 • Schriftlengte
  200 m
 • Breedte punt
  7,50 - 12 mm
 • Punt
  Afgeschuimd, extra large
 • Materiaal
  Noch xyleen, noch enig ander giftig oplosmiddel
 • Toepassing
  Karton; hout, niet-poreuze oppervlaktes zoals staal of glas
 • Kleur
  Zwart
GHS02GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. In geval van brand: blussen met dry chemical powder, form or carbon dioxide.

Alternatieven