image_1

Euro bitume vloeibare waterdichte coating 20 kg

Productomschrijving
Euro bitume vloeibaar van Aquaplan is een product voor universele waterdichting bescherming. Geschikt voor daken, muren, funderingen, metaal en hout en is extra vezel versterkt.

EAN: 5413466025749

Specificaties
 • Inhoud
  20 kg
 • Kleur
  Zwart
 • Verpakking
  Metalen bus
 • Droogtijd
  3 uur
 • Gebruik
  Daken, muren, funderingen, metaal, hout,…
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Kleurenpalet
  Zwart
 • Dekvermogen
  2m²/kg
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven