image_1

Polyfilla houtreparatie 2 x 500 gr

 • Heeft alle eigenschappen van hout
 • Krimpt niet
 • Flexibel; vangt de werking van het hout op
 • Zeer sterk
 • Voor het ijzersterk en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen, afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels etc. Ook geschikt voor montage van scharnieren, accessoires, bouten en moeren

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze houtreparatie is gebruikt om grote gaten 2-10 cm te vullen en repareren.

EAN: 5410083175093

Specificaties
 • Overschilderbaar na
  6 u
 • Toepassing
  Buiten
 • Inhoud
  500 gr
 • Droogtijd
  6 u
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven