PTB waterafstotende pleister 'Putzuna BA-W' 25 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
  • Uistekende aanhechting
  • Zeer goede verwerkbaarheid

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Productomschrijving

Deze waterafstotende pleister op kalk/cementbasis is een basispleister voor het uitvlakken van muren binnen en buiten.

EAN: 5411574520255

Specificaties
  • Inhoud
    25 kg
  • Toepassing
    Voor het uitvlakken van verticale vlakken
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Na inslikken: . De mond spoelen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven