PTB voegmortel waterafstotend grijs/zwart

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
  • Waterwerend
  • Geklasserd CG2 W
  • Verpakt in plastic zakken

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Productomschrijving

Deze waterafstotende voegmortel van Polytechnisch bedrijf is uiterst geschikt voor gevelstenen.

EAN: 5411574194258

Specificaties
  • Bijkomende informatie
    Grijs zwart
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De mond spoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

Alternatieven