PTB snelle betonmortel 25 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
  • Hoge weerstanden
  • Verpakt in plastic zakken

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Productomschrijving

Deze betonmortel van Polytechnisch bedrijf is ideaal om palen vast te zetten. Het hoeft niet vooraf te worden gemengd met water en wordt hard binnen de 5 min.

EAN: 5411574550252

Specificaties
  • Inhoud
    25 kg
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: ##what to do##. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven