image_1

PTB-massadichtingsmiddel 1 L

  • Vrij van chloor
  • Verhoogt de waterdichtheid
  • Plastificerende werking

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze PTB-massadichtingsmiddel is geschikt voor het waterdicht maken van mortel en beton en heeft een plastificerende werking.

EAN: 5411574770018

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven