PTB luchtbelvormer 'Micropol A.E.A. standaard' 1 L

20% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Productomschrijving

Deze luchtelvormer van PTB verbetert de verwerkbaarheid van metselmortel zodat u niet meer hermengen moet.

EAN: 5411574050011

Specificaties
  • Kleur
    Bruin
  • Inhoud
    1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Aanraking met de huid vermijden. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

Alternatieven