image_1

PTB-compaktuna metselmortel 10 kg

  • Zeer goede verwerkbaarheid

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze PTB-compactuna gebruiksklare metselmortel garandeert een betrouwbaar en duurzaam metselwerk.

EAN: 5411574170108

Specificaties
  • Inhoud
    10 kg
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: . Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). De mond spoelen.

Alternatieven