PTB antigel voor mortel en beton 2 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
Productomschrijving

Deze PTB-antigel voor mortel en beton versnelt de binding, plastificerende werking, verhoogt de weerstand

EAN: 5411574100020

Specificaties
  • Inhoud
    2 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Irriterend voor de ogen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Alternatieven