Mortelspecie Sencys 25 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelKnauf producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelKnauf producten
Productomschrijving

Deze gebruiksklaar mortel van Sencys is geschikt voor alle type metselwerk van gangbare steensoorten en herstellingen aan vloer of wand. De metselspecie is zonder kalk.

EAN: 5413503589234

Specificaties
  • Inhoud
    25 kg
  • Bijkomende informatie
    Zonder kalk
GHS05
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven