15% korting
image_1

Knauf metselspecie 40 kg

Productomschrijving
Mengsel van zand, Portlandcement en toeslagstoffen voor metselwerk waar hoge eisen gesteld worden bijv. funderingen, natte ruimtes.

EAN: 4006379018444

GHS05
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven