image_1

Tec7 isolatieschuim 'PUR7 plus' 750 ml

  • Professioneel pistoolschuim
  • Brandwerendheidsklasse B1
  • Zeer nauwkeurig te doseren
  • Maximaal 20% na-expansie
  • Zeer lage expansiedruk: drukt niets weg

Toon specificaties
Productomschrijving
Het gaat om een hoog-kwalitatief PUR-pistoolschuim met een gecontroleerde expansie en brandwerendheidsklasse B1.

EAN: 5414195670057

Specificaties
  • Inhoud
    0 L
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven