image_1

Aquaplan PU oppervlaktelijm Flexifoil 2kg

 • Snel drogend
 • Voor alle ondergronden
 • Optimale hechting

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze Aquaplan Flexifoil oppervlakte lijm bevat 2kg lijm waarmee je een oppervlakte van ongeveer 9m² kunt bedekken. Hij is gebruiksklaar en wordt gebruikt voor het bevestigen van het FlexiFoil EPDM-membraan op platte daken tot 15 cm van de dakrand. De lijm kan worden aangebracht op diverse ondergronden zoals hout, bitumen, beton en isolatiepanelen met glasweefsel. Het heeft als voordeel dat de plaatsing van het FlexiFoil EPDM-membraan kan worden aangepast. Om de best mogelijke hechting te verkrijgen, raden wij je aan om de lijm aan te brengen met een roller (met lange steel). Pas na 48 uur droogtijd bereik je het maximale hechtingsvermogen van de lijm.

EAN: 5413466954674

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Daklijm
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Transparant
  Vorm
  Can
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven