image_1

Aquaplan contactlijm afdekking Flexifoil 0,9kg

 • Aanbrengen op 2 zijden
 • Voor waterdichte voegen
 • Elastisch en waterbestendig

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze 0,9kg Flexifoil Recovering contactlijm van Aquaplan is ideaal voor uw voegwerk of het plaatsen van EPDM-accessoires. Het moet op beide te verbinden oppervlakken worden aangebracht en zorgt voor een opmerkelijke hechting van EPDM-materialen op EPDM. Het is ook zeer geschikt voor hout, bitumen en PIR-isolatiepanelen met glasweefsel. Eenmaal droog zal de verbinding elastisch en waterbestendig zijn.

EAN: 5413466954681

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Daklijm
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Zwart
  Vorm
  Can
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat zinkbis(dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven