image_1

Rectavit montagelijm 'Easy Fix' 750 ml

  • Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen
  • Korte droogtijd
  • 30% sneller dan poederlijm
  • Gebruiksklaar

Toon specificaties
Productomschrijving
De ‘Easy Fix’ sneldrogende één-component polyurethaan montagelijm van Rectavit is ontworpen voor droogbouw. Deze hecht zich uitstekend op alle bouwmaterialen. Een bus 'Easy Fix' is gelijk aan 25 kg poederlijm. 'Easy Fix' is getest voor het plaatsen van gipskarton en cellenbeton.

EAN: 5412926952113

Specificaties
  • Inhoud
    750 ml
  • Materiaal
    Polyurethaan
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven