image_1

Petroleum ‘Saxoil’ 20L

Productomschrijving

Deze bidon bevat een geurloze petroleum die perfect geschikt is voor het gebruik voor verplaatsbare kachels, zoals petroleumkachels. Zijn aromatische gehalte bedraagt tot 1%.

EAN: 5420020004065

Specificaties
  • Geschikt voor
    Petroleumkachel
  • Inhoud
    20 L
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.

Alternatieven