image_1
image_1image_2

Vloershampoo V33 500ml

  • Verhoogt de poreusheid van de vloeren
  • Verbetert de hechting van de verf

Toon specificaties
Productomschrijving

Met deze shampoo kunt u de binnen- en buitenvloeren (cement, beton, tegels) voorbereiden voordat u gaat schilderen. Bovendien verhoogt het de poreusheid van uw vloer en zorgt het voor een betere hechting van de verf. Vergeet niet om jezelf uit te rusten voor een perfect resltaat.

EAN: 3153890169979

GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven