Atmos Herstelkit "Emailbeschadiging"

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
SchoonmaakattributenAtmos producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
SchoonmaakattributenAtmos producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Herstelkit voor beschadigingen in email, porselein, steengoed, faience. Bestand tegen schuren, detergenten en warm water. Wit.

EAN: 3259040011331

GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires