Starwax waterdichtmakende bescherming 'Leder' 300 ml

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

De Starwax waterdichtmakende bescherming 'Leder' 300 ml maakt waterdicht en beschermt tegen vetvlekken en vloeistof: leder of omgekeerde huid (daim, nubuck) nieuw of oud. Voor lederen meubels, fijne lederwaren, kledij, schoenen, autobekleding... (behoudens contra-indicatie van de fabrikant).

EAN: 3365000400289

GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

aanbevolen accessoires