Starwax onderhoud product voor leidingen 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Dit product reinigt de leidingen grondig, verwijdert en voorkomt vieze geuren en vermijdt bezinksels en verstoppingen. Het is geschikt voor lavabo’s, badkuipen, douches, gootstenen … Is ook zonder gevaar voor septische putten wanneer u de gebruiksaanwijzing volgt.

EAN: 3365000406557

Basis
Met bleekwater
Inhoud
1 L
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Achter slot bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires