Kapo spray motten - larven 400 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten

Wat zijn de specificaties?

De Kapo spray motten - larven 400 ml heeft een onmiddellijk en langdurig effect. Preventief effect. Vernietigd: motten en hun larven. Beschermt: wol, bont ... Product Type 18. Uitsluitend toegestaan voor gebruik op wol, stoffen, bont om ze te beschermen tegen de werking van motten en hun larven. Op basis van pyrethrinen. Vernietigt de larven zonder vlekken en zonder te vetten. Aangename geur.

EAN: 3365000405147

  • Inhoud
    400 ml
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat PERMETHRIN (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook