HG hygiënische toiletruimte alledag spray 500 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Korte droogtijd
  • Frisruikend
  • Voor het dagelijks hygiënisch reinigen van alles in de toiletruimte

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

De HG hygiënische toiletruimte alledag spray is fris ruikende en snel drogende sprayreiniger voor het snel en gemakkelijk dagelijks hygiënisch reinigen van alles in de toiletruimte, zoals de toiletbril, de buitenkant van de toiletpot, de stortbak, het fonteintje, de kraan en zelfs de deurkruk. De speciale samenstelling van “HG hygiënische toiletruimte alledag spray” zorgt voor een maximaal hygiënisch resultaat.

EAN: 8711577094560

  • Inhoud
    500 ml
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook