20%
korting
image_1

Forever werkplaatsontvetter 1 L

Met de kaart

i

6,

99

5,

59
Productomschrijving
De Forever werkplaatsontvetter 1 L is een ontvetter voor stoffen, metaal en plastiek. Het is een vervangproduct voor trichloorethyleen.

EAN: 5400191803230

Specificaties
  • Inhoud

    1 L
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven