Forever werkplaatsontvetter 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten

Wat zijn de specificaties?

De Forever werkplaatsontvetter 1 L is een ontvetter voor stoffen, metaal en plastiek. Het is een vervangproduct voor trichloorethyleen.

EAN: 5400191803230

  • Inhoud
    1 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook