• NaN
image_1

Forever 'Pijnhars' terpentijn 100 p/c 1 L

12,

99
Productomschrijving
Deze Forever 'Pijnhars' terpentijn 100 p/c 1 L is een solvent voor verven en boenwassen, reiniging van vetten koolteervlekken, afbijtmiddel en reiniging voor hout en geboend parket.

EAN: 5400191600402

Specificaties
  • Inhoud

    1 L
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij aanraking met de huid. Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven
  • Meer dan 150 winkels

  • Snelle ophaling in de winkel

  • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief


© 2023 -

Brico BricoPlanet BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten