Forever natriumhypochloriet 50° 25 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten

Wat zijn de specificaties?

De Forever natriumhypochloriet 50° 25 L is ideaal om uw terrassen, gevels, en daken te reinigen.

EAN: 5400191601171

Inhoud
25 L
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt vergiftigde gassen in contact met zuren. Veroorzaakt brandwonden. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook