Destop onstopper 'Gel Turbo' 500 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenDestop producten
  • Super geconcentreerde ontstopper.
  • Let op: chemische ontstoppers zijn gevaarlijk en ze kunnen brandwonden veroorzaken. Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril wordt sterk aanbevolen. Volg nadrukkelijk de instructies van de fabrikant.
  • Gebruik bij voorkeur ‘s avonds zodat het product de hele nacht kan inwerken

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenDestop producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De 'Turbo' gel onstopper van Destop is een krachtige ontstopper voor alle soorten verstoppingen. Het vermijdt de geuren en degradeert de verstoppingen. Voor alle afvoerbuizen.

EAN: 5410036500453

Toepassing
Afvoeren
Inhoud
0.5 L
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires