image_1

Pradel Pierre spiegellijm cartouche 310 ml

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties

8,

79
Productomschrijving
Pradel Pierre spiegellijm cartouche 310 ml.Deze lijm kan het gewicht van een spiegel van 20 kg ondersteunen.

EAN: 3283421710100

Specificaties
  • Bijkomende informatie

    Colle miroir
  • Aantal

    310 ml
  • Vermogen

    20 kg
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven